מסמכי המכרז ניתנים להורדה ועיון באתר ובמערכת משיק (למגישים שעברו את שלב ההגשה הראשונית).

תיקיית מסמכי המכרז היא בפורמט ZIP (מכווץ)

 

רשימת המסמכים בתיקיה:

מסמכי המכרז (פורמט וורד)

דיאדה נוסח מלא.docx

1

(pdf פורמט) מסמכי המכרז

דיאדה נוסח מלא.pdf

2

מסמך WORD  המרכז את תוכן ההגשה המלאה, לנוחות המציעים

טופס הגשה מלאה .docx

3

טופס פרטי קשר של המציע  (פורמט וורד)

נספח ב' - טופס פרטי קשר.docx

4

טופס פרטי קשר של המציע (פורמט PDF)

נספח ב' - טופס פרטי קשר.pdf

5

הצהרה על עמידה בדיני עבודה כמתחייב בחוק (פורמט וורד)

נספח ד - תצהיר בדבר קיום דיני עבודה.docx

6

הצהרה על עמידה בדיני עבודה כמתחייב בחוק (פורמט PDF)

נספח ד - תצהיר בדבר קיום דיני עבודה.pdf

7

הצהרה על כך שהמציע אינו מקבל מימון ממשלתי אחר על הפרויקט (פורמט וורד)

נספח ה' – הצהרה על אי מימון-כפול ממקור ממשלתי .docx

8

הצהרה על כך שהמציע אינו מקבל מימון ממשלתי אחר על הפרויקט (פורמט וPDF)

נספח ה' – הצהרה על אי מימון-כפול ממקור ממשלתי .pdf

9